PUBLICAȚII SI MATERIALE INFORMATIVE ACCESS
Aici puteți accesa materialele realizate în cadrul proiectului ACCESS. Raportul evaluării de tip peer review este disponibil în limbile engleză și franceză. Restul materialelor sunt disponibile în limba engleză. Materialele pot fi descărcate individual, în format PDF sau într-un folder comprimat, în format ZIP.

Access peer review report (PDF)


Access peer review framework (PDF)


Access city reviews and good practises (PDF)


Background materials (PDF)
BINE AȚI VENIT
Instrumentul de autoevaluare ACCESS este un chestionar online care permite tinerilor, lucrătorilor de tineret și factorilor de decizie, din diferite domenii, de a reflecta asupra proprilor practici şi a rezultatelor obţinute în urma vizitelor de lucru & evaluare de tip peer review, organizate în cadrul proiectului ACCESS. Acest instrument de autoevaluare poate fi utilizat în identificarea punctelor forte și a domeniilor de dezvoltare ulterioară, precum și pentru a evalua resursele propriilor organizatii și a structurilor care îmbunătățesc sau împiedică participarea politică a tinerilor. 

Conceptele utilizate în cadrul Autoevaluării vizează idealul participării și integrării tinerilor migranți în societate. Aceste caracteristici se referă la: participare; impact; motivare, încredere și sentimentul de apartenență; capacitate, cunoaștere și strategie. Rezultatele se bazează pe numeroase recomandări și cercetări ale Consiliului Europei, Comisiei Comunităților Europene, Comisiei pentru egalitatea de șanse și Comisiei pentru Drepturile Omului, Institutelor de Cercetare Socială și Analiză, Rețelelor de cercetare în domeniul politicilor pentru tineret.

După completarea chestionarului, utilizatorul are posibilitatea de a descărca raportul rezultat în urma autoevaluării pentru a vedea unde se poziționează în cadrul grupurilor de referință selectate. De asemenea, raportul conține punctele tari și modele de bune practici colectate în timpul vizitelor de lucru & evaluare de tip peer review, organizate în cadrul proiectului ACCESS. 

Accesarea instrumentului de autoevaluare ACCESS nu necesită înregistrare, colectare și utilizare de date cu caracter personal. Datele culese în procesul de autoevaluare sunt în totalitate anonime. Aceste date sunt folosite, în mod anonim, doar în scopuri statistice. 

Înainte de a începe autoevaluarea, utilizatorul este rugat să selecteze un oraș din lista existentă pentru a fi informat corect cu privire la punctele tari și modele de bune practici din orașul respectiv, precum și pentru a compara cu rezultate înregistrate în alte orașe. 
Evaluare de tip peer review
Evaluarea de tip peer review este un instrument de învățare & evaluare reciprocă axat pe o serie de obiective specifice privind practicile și monitorizarea acestora dintr-un anumit domeniu, arie de intervenție etc. Evaluatorii lucrează într-un mediu similar, se confruntă cu probleme similare și au expertiză şi cunoştințe profesionale specifice oferind abordări cuprinzătoare pentru îmbunătățirea respectivelor domenii de interes.

Evaluarea de tip peer review permite aprofundarea experienței de învățare, consolidarea  schimbului de cunoștințe și oferă oportunitatea învăţării continue și a autoevaluării. Aceasta oferă, de asemenea, o platformă de discuții între practicieni și alte părți relevante. Metoda de lucru creată și dezvoltată în urma evaluării de tip peer review deschide noi perspective și lansează discuții. Mai mult, evaluatorii vor reflecta asupra propriilor practici, sporind astfel facilitarea schimbului de cunoștințe transnaționale. Acesția vor analiza din perspectiva unei entități externe, o metodă de lucru  care permite o evaluare obiectivă.

Organizația beneficiară a evaluării de tip peer review primește o părere avizată și completă privind practicile și politicile folosite. Rezultatele evaluării servesc drept fundament pentru dezvoltare.

Evaluare de tip peer review în cadrul proiectului ACCESS

În cadrul proiectului ACCESS au fost organizate o serie de vizite de lucru & evaluare de tip peer review, adaptate obiectivelor proiectului și partenerilor din proiect. Obiectivel final al evaluării constă în creşterea gradului de conştientizare în rândul municipalităților partenere privind beneficiile și limitele propriilor practici, programele și politicile de implicare a tinerilor migranți în procesul de luare a decizilor, precum și de a posibilitatea municipalităților de a aprodunda problematica participării și implicarea activă a tinerilor migranți.

Metodologia de evaluare acoperă cinci factori cheie:
1.Participare
2.Impact
3.Motivare, încredere și sentimentul de apartenență
4.Capacitate și cunoaștere
5. Strategie

Factorii cheie au fost stabiliți în funcție de obiectivele proiectului și reprezintă indicatorii evaluării. Echipele peer review-ului au fost formate din reprezentanți ai municipalităților partenere și tineri migranți din țările implicate în proiect. Evaluatorii lucrează într-un mediu similar, se confruntă cu probleme similare și au expertiză şi cunoştințe profesionale specifice în domeniul migrației. Metodologia a inclus o varietate de interviuri cu entități interne și externe relevante din țara parteneră, implicată în proiect. Timp de 3 zile, 8 echipe de evaluatori au analizat fiecare interviu și au reușit să redacteze o concluzie comună privind politicile și practicile municipalității evaluate. De asemenea, grupurile tematice din cadrul proiectului, formate din tineri migranți, au analizat, comentat au formulat recomandări pe marginea rezultatelor obținute în urma vizitelor de evaluare.

Rezultatele evaluării ACCESS sunt disponibile aici

În baza concluziilor elaborate în cadrul evaluărilor ACCESS a fost dezvoltat un instrument online de autoevaluare. Scopul acestui instrument este de a oferi lucrătorilor de tineret și factorilor de decizie o platformă de analiză a informațiilor colectate în timpul vizitelor de lucru. De asemenea, acest instrument poate fi utilizat, în mod formal, în identificarea punctelor forte și a ariilor care au nevoie de îmbunătățire, precum și pentru evaluarea propriilor resurse și strategii în cea ce priveşte sporirea gradului de participare a tinerilor migranți.
Participare politică
În contextul proiectului ACCESS, în sensul cel mai larg al termenului, participarea politică nu se limitează doar la procesul electoral. Tinerii sunt pasivi în fața mecanismelor tradiționale ale participării politice cum ar fi votul sau aderarea la un partid politic. Angajamentul politic al tinerilor, în special, ar trebui să fie o inițiativă cu multiple fațete, în tot mai largi şi variate sfere ale vieţii politice depășind limitele conceptului de democrație reprezentativă și formele de participare ale acesteia.

De ce, atunci, ar trebui ca municipalitatea să fie interesată de opiniile tinerilor? Motivele sunt multe. În primul rând, tinerii domiciliază în aria de acțiune a respectivei municipalități și au dreptul să participe la viața politică. În al doilea rând, democrația participativă presupune educație timpurie, ceea ce duce la o participare activă la vârsta adultă. În al treilea rând, tinerii își cunosc condițiile de viață și cunoașterea acestora duce la apariția de servicii mai bune/potrivite pentru ei.

Participarea poate fi înțeleasă şi folosită în moduri diferite cu nivele suprapuse şi interconectate, și anume: (a) să joace un rol activ, muncă sau studii, și să aibă acces la serviciile publice pentru a evita marginalizarea. Aceste elemente sunt adesea folosite pentru a apăra cauza participării tinerilor și tinerilor migranți. (b) acţiuni şi rezultatele lor, care au apoi impact prin influenţarea atenţiei şi proceselor decizionale ulterioare şi generarea de noi acţiuni, componentă care a stat la baza evaluării de tip peer review, activitate a proiectului ACCESS.

În prima etapă, în vederea dezvoltării cadrului pentru efectuarea evaluării de tip peer review, a fost cartografierea diferitelor forme de participare a tinerilor pentru a înțelege conceptul de participare.

Diferite modele și concepte de participare
  • Participarea politică (formală sau informală)
  • Forumuri și canale participative
  • Regulile forumurilor participative sunt impuse de lege, în baza unor acorduri sau bazate pe practică
  • O parte a forumurilor participative sunt deschise tuturor, în timp ce altele se adresează unui segment mai mare sau mai mic de populație
  • O parte a forumurilor participative sunt axate pe teme generale, în timp de altele se adresează tinerilor
  • Acțiunea politică poate lua forme individuale sau colective
  • Participarea poate fi de sus în jos sau din proprie inițiativă (de jos în sus, concept care poate produce o schimbare socială dorită și sunt bazate pe nevoi reale și activități reale)
  • Acțiunea politică poate fi proactivă sau reactivă
  • Agenții acțiunii politice pot activa independent sau depind de alți inițiatori sau factori de decizie


Există forme multiple de participare, în afara celor menționate mai sus, și, în acest caz, este important de reținut acest lucru în momentul în care are loc examinarea procesului de participare al tinerilor.

Forme de participare

Participare reprezentativă: realizată prin diverși factori de decizie și prin libera alegere a membrilor. În acest context, modalitățile de participare sunt: votul, calitatea de candidat sau participarea în campaniile electorale și susținerea unui candidat sau a unui partid. Un exemplu de participare reprezentativă sunt consiliile de tineret.

Participarea prin implicare: implicarea activă a tinerilor în instituțiile democratice și în dialogul continuu cu factorii de decizie precum implicarea consiliilor civice ale tinerilor, active sau pasive, în consiliile municipale.

Participarea prin acțiuni de advocacy este reprezentată de adulții care reprezintă interesele tinerilor precum Ombudsmanul pentru copiii dintr-o anumită zonă etc sau Consiliul Consultativ pe probleme de tineret

Participarea prin dezvoltarea de proiecte prin care tinerii participă la planificarea sau implimentarea de proiecte, de exemplu: proiect pentru amenajarea spațiului verde din curtea școlii. Participarea tinerilor este structurată de autoritatea competentă.

Participarea prin implicarea în dezbaterile publice: toată lumea este invitată să participe la dezbaterile publice prin diferite modalități de consultare a opiniei publice: online, forumuri, mese rotunde, audieri etc

Participarea deliberativă: dialog structurat între factorii de decizie politică și tineri, în scopul implicării active a părţilor interesate și luarea unor decizii avizate și în beneficiul ambelor părți.

Activism: acțiune individuală derulată în afara instituțiilor formale precum evenimente stradale (teatru, musică, graffiti etc). Activismul poate lua o mare varietate de forme: mobilizare, proteste, consumerismul responsabil etc

Raportul ACCESS realizat în urma vizitelor de evaluare de tip peer review este disponibil accesând următorul link
Cetatenie activa: Cresterea gradului de participare a tinerilor migrant (ACCESS)
Proiectul ACCESS se adreseaza tinerilor migranti care locuiesc in Finlanda, Spania, Franta, Romania si Cehia. Proiectul invita tinerii la sesiuni de brain-storming si la sporirea implicarii active in domenii relevante pentru ei. Scopul proiectului este de a oferi tinerilor migranti informatii privind oportunitatile de implicare in beneficiul dezvoltarii comunitatilor de migranti. De asemenea, proiectul tinteste cresterea sferei de influenta atat la nivel national, cat si la nivel european. Principalele componente ale proiectului sunt: sporirea implicarii active a tinerilor migranti, consolidarea capacitatii municipalitatii de a implica tinerii, sesiuni de informare si sensibilizare, dezvoltarea de grupuri si retele.
Cluj Napoca
În Cluj Napoca, echipele de tineret din cadrul proiectului ACCESS au organizat diferite activități direcţionate spre o mai bună cunoaștere a drepturilor și a responsabilităților tinerilor migranți la nivel local, național și european, precum și spre încurajarea implicării civice a tinerilor migranți prin folosirea unor canale diferite: acțiuni culturale, sociale, educative etc.

Echipele de tineret au susținut înființarea asociației latino-americane – MOSAICO pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă sud-americanii în România și pentru a promova implicarea tinerilor sud-americani în societatea românească.

Tinerii migranți au organizat o întâlnire consultativă cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare și ai societății civile. Principalele teme de discuție au abordat combaterea șomajului în rândul tinerilor, lipsa de informații și de înțelegere a oportunităţilor/responsabilităţilor, precum și provocările întâmpinate de tinerii migranți la nivel local. Recomandarea tinerilor a fost stabilirea unei întâlniri între potențiali angajatori și tineri pentru a discuta despre beneficiile angajatorului la angajarea tinerilor din afara Uniunii Europene.


Image Map