MATERIÁLY K PROJEKTU ACCESS KE STAŽENÍ
Zde si můžete stáhnout všechny materiály týkající se projektu ACCESS. Zpráva vycházející z hodnocení konzultantů ACCESSu je dostupná ve francouzštině a angličtině. Všechny ostatní materiály jsou dostupné v angličtině. Můžete si stáhnout jak jednotlivé dokumenty, tak komprimovaný zip soubor, který obsahuje všechny materiály najednou.

Access peer review report (PDF)


Access peer review framework (PDF)


Access city reviews and good practises (PDF)


Background materials (PDF)
VÍTEJTE
Nástroj pro sebehodnocení v rámci ACCESSu je on-line dotazník poskytující pracovníkům z řad mládeže a odborníkům s rozhodovací pravomocí možnost, aby v rozličných kontextech porovnali své zkušenosti s výsledky, ke kterým se v rámci ACCESSu došlo během závěrečných vyhodnocení. Tento nástroj se může používat pro formální účely jako je identifikace předností i oblastí pro další rozvoj a pro hodnocení vlastních zdrojů a struktur dané organizace, které posilují či odrazují mládež v účasti na politickém dění.  Údaje použité v Nástroji pro sebehodnocení počítají s ideálními postupy přispívajícími k participaci migrantské mládeže ve společnosti a jsou rozděleny podle pěti klíčových faktorů: participace; vliv; motivace – důvěra – sounáležitost; schopnost – znalost; strategie. Údaje jsou založené na mnoha doporučeních a výsledcích průzkumu, který uskutečnila Rada Evropy, Výbor evropských komunit, Výbot pro rovnost a lidská práva, Institut pro sociální výzkum a analýzu a ICYRNet. Po vyplnění dotazníku má uživatel možnost stáhnout si zprávu, která mu umožní zjistit pozici v rámci vybraných referenčních skupin. Tato zpráva též obsahuje souhrn předností a dobrých praxí nashromážděných během realizace projektu ACCESS. 

Použití Nástroje pro sebehodnocení nevyžaduje registraci ani žádné osobní údaje. Výstupy nashromážděné prostřednictvím tohoto nástroje, jako např. odpovědi na otázky, jsou zcela anonymní. Takové údaje se použijí pro účely analýzy anonymním způsobem. 

Před tím, než uživatel začne se sebehodnocením, vybere srovnávané město. Výběr má vliv na to, jaké přednosti a dobré praxe uživatel obdrží po vyplnění dotazníku. Během hodnocení má uživatel též nožnost porovnat a seznámit se s výsledky jiných měst 
Hodnocení konzultantů
Hodnocení konzultantů je metodologie, která dává příležitost sdílenému učení a multimetodologickému posouzení postupů a hodnotí politiky založené na souboru cílů. Tento multimetodologický přístup umožňuje konzultantům rozeznat individuální kvality a nedostatky a poskytuje obsáhlá doporučení pro zlepšení. Hodnocení konzultantů dále umožňuje prohloubení zkušenosti s učením a zlepšuje sdílení vědomostí mezi relevantními partnery, kteří se hodnocení zúčastnili. Proces hodnocení otevírá nové perspektivy a způsoby práce a vytváří prostor a témata pro diskuzi. Zúčastnění konzultanti budou dále sdílené praktiky odrážet ve vlastním pracovním prostředím, a tak prohlubovat vědomosti napříč mnoha zeměmi. Konzultanti hodnotí praktiky a politiky jako externí autoritu, což umožňuje kritickou a hodnotnou evaluaci pro hostitelské organizace. Posuzovaná organizace dostane komplexní zpětnou vazbu. Získá tím reálný pohled a souhrn praktických opatření, která mohou sloužit jako základ pro budoucí zlepšení v oblastech, které zlepšení potřebují.

Hodnocení konzultantů ACCESSu

Hodnocení konzultantů bylo připraveno přímo pro projekt ACCESS na základě cílů tohoto projektu a potřeb zúčastněných zemí. Cílem hodnocení konzultantů bylo zvýšit povědomí partnerských obcí (či městských úřadů) o výhodách a omezeních jejich praktik, programů a politik při zapojování migrantské mládeže do procesu rozhodování. Výsledkem pak bylo umožnit těmto obcím, aby směřovali k propracovanějším způsobům zapojení migrantské mládeže. Metodologie hodnocení konzultantů pokrývá pět klíčových faktorů, které jsou v souladu se širokým spektrem ideálního stavu aktivní participace migrantské mládeže.

Pět klíčových faktorů:
1.Participace
2.Vliv
3.Motivace, důvěra, sounáležitost
4.Schopnost, znalost
5. Strategie

Tento ideální stav je reflektován do cílů projektu a slouží jako souhrn indikátorů v závěrečné analýze. Týmy konzultantů se skládají z partnerů a migrantské mládeže v daných obcích (městských částech) zapojených do projektu v jednotlivých zemích. Kombinace konzultantů byla zvolena na základě jejich obeznámenosti s participací mládeže, a tak do diskuze přinesla jejich vlastní perspektivu a expertízu. Metodologie zahrnovala rozhovory s dvaceti vnitřními a vnějšími partnery z každé hostitelské země. Tými osmi konzultantů uskutečnily tyto rozhovory během třídenní hodnotící návštěvy v dané zemi, zpracovaly analýzu každého rozhovoru a dále analyzovaly a diskutovaly svá zjištění, až došly k celkovému závěru o každé ze zúčastněných obcí (městských částí). Tematické mládežnické skupiny projektu pak ještě analyzovaly a komentovaly tato zjištění a poskytly další návrhy na zlepšení a nové aktivity ve svých obcích. Přečtěte si více o hodnocení obcí zapojených do ACCESSu .

Na základě údajů zjištěných během hodnocení konzultantů ACCESSu vznikl on-line Nástroj pro sebehodnocení. Cílem tohoto nástroje je zajistit mladým pracovníkům a partnerům s rozhodovací pravomocí, aby v daném kontextu porovnaly své praktiky a postupy s výsledky nasbíranými během hodnocení konzultantů. Tento nástroj může být využíván pro formální účely jako je identifikace silných stránek i oblastí pro další vývoj a zlepšení. Dále ho mohou využít organizace pro posouzení vlastních zdrojů a struktur, které zvyšují, nebo naopak snižují politickou participaci mládeže.
Politická participace
V kontextu projektu ACCESS je politická participace mladých migrantů chápána obsáhleji, než je pouze zapojení ve volebních procesech. Pokud by se braly v úvahu jen tradiční formy participace jako účast ve volbách či vstup do politické strany, zdálo by se, že mladí lidé jsou relativně pasivní. Zejména u mladých lidí by politické zapojení ale mělo být vnímáno jako různorodý proces, který rozlišuje široké spektrum politického života sahající za úzký koncept reprezentativní demokracie a institucializovaných forem politického zapojení. Proč by se měly místní samosprávy zajímat o názory mladých lidí? Existuje pro to mnoho dobrých důvodů. Za prvé, mladí lidé jsou občané a na politickou participaci mají právo. Za druhé, participativní demokracie vyžaduje rané vzdělání vedoucí k aktivnímu zapojení v dospělém věku. Za třetí, oni sami jsou experti na své životní zkušenosti a naslouchání jim pak vyústí v poskytování lepších služeb pro ně. Na politickou participaci můžeme nahlížet ze dvou propojených úhlů. Jeden úhel znamená být zapojen do společnosti a hrát v ní svou aktivní úlohu, pracovat a studovat a mít přístup k veřejným službám. Hovoříme-li o zapojení mladých lidí, a to zejména mladých migrantů, často se setkáváme právě s tímto hlediskem. Druhý úhel je více politický a odkazuje na aktivity zaměřené na ovlivňování rozhodovacího procesu, vyvíjení vlastní iniciativy a boje za určité cíle. Ve svém hodnocení se projekt ACCESS zaměřoval zejména na tento druhý úhel. Vývoj tvorby rámce pro realizaci posouzení ACCESSu projektovými konzultanty začal mapováním možných forem politické participace. Nejdřív bylo třeba jasně vymezit rozličné dimenze takové participace.

Vymezení dimenzí participace:
  • Politická participace se může odehrávat jak na formální, tak neformální úrovni.
  • Pro participaci existuje mnoho kanálů a fór.
  • Pravidla pro participační fóra mohou být založena na legislativě, dohodě či praxi.
  • Některá fóra jsou otevřena komukoliv, kdo má zájem, zatímco do některých nemá přístup většina migrantů ani obyvatel.
  • Některá fóra jsou obecná, některá jsou především pro mladé lidi.
  • Politické aktivity mají jak kolektivní, tak individuální formu.
  • Participace se může uskutečnit na základě pozvání (shora dolů), nebo na základě vlastní iniciativy (zdola nahoru).
  • Politické aktivity se odehrávají jak reaktivně, tak proaktivně.
  • Političtí činitelé mohou jednat nezávisle, nebo v závisloti na jiných iniciátorech či partnerech s rozhodovacími pravomocemi.


Při zkoumání politické participace mladých lidí je nezbytné brát v úvahu celou škálu participačních dimenzí a rozličných fór.

Formy participace

Participace zástupců: Tuto formu zapojení realizují většinou úřady s rozhodovací pravomocí, jejichž členové jsou voleni. V tomto kontextu představuje formu zapojení např. účast ve volbách, kandidatura ve volbách, předvolební kampaň pro určitého kandidáta či stranu. Mládežnické výbory jsou též příkladem participace zástupců.

Participace prostřednictvím účasti: Zapojení mladých lidí prostřednictvím účasti znamená jejich přítomnost v “dospělých” institucích, kde se jako představitelé žákovských či mládežnických výborů mohou pasivně nebo aktivně zapojit do schůzí samosprávy či místních výborů.

Participace na bázi advokátů: Tato participace představuje dospělé, kteří zastupují mladé lidi, jako je například dětský ombudsman či Rada pro záležitosti mládeže (Advisory Council for Youth Affairs).

Participace na bázi projektů: V tomto případě jsou mladí lidé konzultováni, nebo přímo zapojeni do plánování či realizace časově omezených projektů, např. při vytváření designu školních pozemků. Jejich zapojení strukturují příslušné instituce.

Otevřená participace: Tato participace umožňuje zapojení všech partnerů nebo kohokoliv se zájmem o danou problematiku se zúčastnit internetových diskuzí, fór, kulatých stolů, slyšení apod.

Záměrná participace: Tímto termínem označujeme strukturované rozhovory mezi partnery s rozhodovací pravomocí a mladými lidmi, jejichž cílem jsou efektivnější a lepší rozhodnutí v rámci živých debat a úvah či v širším kontextu kolektivní formování těchto rozhodnutí.

Aktivismus: Tímto pojmem označujeme přímou akci zorganizovanou mimo formální instituce, např. happening, divadlo, hudební produkce, malby graffiti. Další formy aktivismu zahrnují např. organizování protestů, konzumerismus a expertní aktivismus. Přečtěte si více o hodnocení klíčových faktorů a politické participaci ve zprávě ACCESS – hodnocení konzultantů.
Aktivní občanství: Zvyšování politické angažovanosti migrantské mládeže (ACCESS)
ACCESS je projekt zaměřený na mládež a mladé dospělé z multikulturního prostředí, kteří žijí ve Finsku, Španělsku, Francii, Rumunsku a České republice. Projekt vyzývá mladé dospělé migranty, aby se aktivně zapojili do ovlivňování oblastí, které jsou pro ně nejdůležitější. Cílem projektu je nabídnout mladým dospělým migrantům podrobné informace o příležitostech, jak svou angažovaností ovlivňovat své komunity. Projekt si též klade za cíl vytvořit a nabídnout smysluplné cesty a způsoby vlivu na národní i evropské úrovni. Základní složky projektu zahrnují: rozšiřování kapacit multikulturní mládeže v oblasti aktivního politického a občanského zapojení; posilování místních samospráv v zahrnování aktivní mládeže do správy; a dále zvyšování povědomí a vytváření sítí.
PRAHA
V Praze se mládežnické týmy, které vznikly v rámci projektu ACCESS a fungovaly pod vedením projektových poradkyň, věnovaly mnoha rozličným aktivitám, jejichž společným cílem bylo zejména definovat problémy a výzvy, se kterými se potýkají jejich komunity, a dále vyvinout úsilí ústící ve vliv na současné samosprávní a politické dění. Všechny týmy se pravidelně scházely, aby prodiskutovaly své priority a stanovily si konkrétní cíle pro svou činnost v rámci ACCESSu. Dále se zúčastňovaly nebosamy organizovaly důležitá setkání různých pracovních skupin, regionálních platforem, konferencí či schůzek žákovských zastupitelstev (např. schůzka Národní pracovní skupiny NWG, Zasedání Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14, Školení mládeže, zasedání Regionální poradní platformy na téma „Podpora aktivizace a participace migrantů na veřejném životě HMP“, konference “Výzvy mezinárodní migrace”apod.).

Mezi vytipovaná témata, kterým se mládežnické skupiny v rámci projektu věnovaly, patřily zejména následující oblasti:

Mezi vytipovaná témata, kterým se mládežnické skupiny v rámci projektu věnovaly, patřily zejména následující oblasti:

- Objektivní obraz cizinců v místních médiích - např. prostřednictvím časopisů či webů jednotlivých MČ - příběhy cizinců, jejich projekty, úspěchy v kariéře, o jejich kultuře apod.;

- Význam neformálního vzdělávání – význam vzdělávání nejen v určených insitucích pro aktivní zapojení mládeže do občansko-politického dění (např. kreativní workshopy)

- Sport v pražských MČ (nejen) pro migrantskou mládež - rozšíření nabídky, nabídka více hal (využití již exsistujících hal a hřišť např. ve školách apod.) nebo rozšíření informací pro občany o stávající nabídce;

- Park u Hlavního nádraží (Vrchlického sady, nazýván Scherwood) - přidat popelníky ke vstupu do budovy hlavního nádraží, zařídit úklid/renovaci prosklených schodišť, požádat o zajištění četnějších hlídek  v parku, odvedení bezdomovců a uživatelů omamných látek z daného parku;

- Jak pomoci vymýtit zavedené stereotypy – vnímání cizinců majoritní společností, bezpečnost hlavního města jako místa pro život cizinců, nepřátelskost místních obyvatel, vyděděnost migrantské mladeže.

Aktivní zapojení migrantské mládeže během projektu mělo velmi pozitivní vliv na získání jejich sebevědomí, na schopnosti vyjadřování a zformulování vlastních názorů a na schopnost veřejného vystupování.

Vytyčením konkrétních cílů, komunikací s médii a účastí v několika mediálních pořadech na téma migrace, kde byl dán též prostor tématu aktivního zapojení zejména mladých migrantů do řízení společnosti, aktivní komunikací s pražskou samosprávou, zejména MČ Prahy 14 a účastí na důležitých setkáních a zasedáních jak mládežnických organizací, tak představitelů samospráv, dosáhly mládežnické týmy projektu ACCESS, že migrantskou mládež dění v hostitelské společnosti zajímá, že dokáže zformulovat své názory a aktivně se zapojit do rozhodovacího procesu o směřování řízení společnosti. Je zřejmé, že projekt ACCESS v České republice pomohl prokázat, jakou sílu může mít hlas migrantské mládeže a že by rozhodně neměl zapadnout.


Image Map